skip to Main Content

KLOKKENLUIDERS

Tabaknatie voorziet een klokkenluidersmeldkanaal voor medewerkers en externe partners die een professionele relatie hebben met Tabaknatie, conform de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (zogenoemde “Klokkenluidersrichtlijn”).

WELKE KANALEN KAN JE GEBRUIKEN?

Intern meldkanaal

Post:

T.a.v. Meldingsbeheerder klokkenluider
Van de Wervestraat 66
2060 Antwerpen
Expliciete vermelding: “VERTROUWELIJK”

PROCEDURE INTERN MELDINGSKANAAL

U ontvangt binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens starten we het onderzoek op & we bezorgen u binnen de 3 maanden na ontvangst feedback m.b.t. het onderzoek en de getroffen maatregelen.

Anonieme meldingen worden niet toegestaan, zodoende we een ontvangstbevestiging en feedback kunnen bezorgen.

Ons intern meldingskanaal zorgt ervoor dat je gegevens vertrouwelijk blijven. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de GDPR.

MELDINGSBEHEER TABAKNATIE

Het meldingsbeheer is in handen van het HR-departement (hr@tabaknatie.be).

Extern meldkanaal

Om een externe melding te maken, verwijzen we naar de volgende betrekkelijke overheidsdiensten:

– FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
– FOD Financiën;
– FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
– FOD Mobiliteit en Vervoer;
– FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
– Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;
– Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
– Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
– Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
– Belgische Mededingingsautoriteit;
– Gegevensbeschermingsautoriteit;
– Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;

– Nationale Bank van België;
– College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
– Autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
– Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
– Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
– RIZIV;
– RSVZ;
– RVA;
– RSZ;
– Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
– Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
– Scheepvaartcontrole

Copyright Tabaknatie NV. 2021 - All Rights Reserved

Back To Top